Ons ideaal

Ons ideaal is geborgd in onze missie, visie, ambitie en doelstelling.

 

Missie

Stichting CPVV staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking, binnen onze doelgroep specifiek vrouwen met cerebrale parese of een niet aangeboren hersenaandoening, vanzelfsprekend volledige aansluiting vinden in met name de sportwereld. Deze inclusiviteit, de volledige aansluiting, kenmerkt zich door een gevoel van verbinding, gelijke kansen en mogelijkheden en sociale acceptatie.

 

Visie 

Om inclusiviteit en volledige aansluiting voor vrouwen met cerebrale parese of een niet aangeboren hersenaandoening te stimuleren richt stichting CPVV zich op verbinding via de voetbalsport tussen mensen met en zonder een (fysieke) beperking. Dit doen wij door informatie- en ervaringsuitwisseling en verbinding door sport(activiteiten).

Het gevoel van inclusie geeft voor vrouwen met een beperking een veilig wereldbeeld en zelfbeeld, dan wel plek binnen deze wereld. Door de combinatie van betrokkenheid van de omgeving, het behoren bij een team èn individuele aandacht bevorderen we de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn het bevorderen van emotionele (en fysieke) zelfredzaamheid, zelfacceptatie, zelfvertrouwen, samenwerken, vriendschappen en assertiviteit.

De sportactiviteiten richten zich op het verder ontwikkelen van fysieke vaardigheden (spierkracht en balans) en het ontdekken van fysieke mogelijkheden bij het hebben van een beperking.

 

Ambitie

De ambitie voor de periode 2020-2023 is een groeiende bewustwording van CP en NAH en de mogelijkheden van het leven met CP en NAH bij de doelgroep en de omgeving. Doel is verbinding leggen door middel van het opbouwen van een netwerk van fysiotherapeuten, sportconsulenten, revalidatieartsen, scholen en vergelijkbare professionals en organisaties.

Naamsbekendheid van de stichting vergroten door zichtbaar te zijn door middel van digitale en non-digitale middelen èn het organiseren en faciliteren van (structurele) activiteiten.

Het consolideren en gestaag laten groeien van de spelersgroep, die met plezier deelneemt aan de activiteiten die de stichting organiseert met alle positieve bijkomstigheden van dien. Doel is de spelers die in de hogere leeftijdscategorie zitten zelf ambassadeur van de verbinding te laten worden om continuïteit te waarborgen.

 

Doelstelling

Het verbinden van vrouwen in het algemeen en in de voetbalsport in het bijzonder bij wie cerebrale parese of een andere vergelijkbare hersenaandoening is gediagnosticeerd. Stichting CPVV wil daarnaast lokale en (inter)nationale bewustwording creëren omtrent het leven met (deze) beperkingen. Ook de noodzaak van inclusiviteit in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder, het bevorderen van de  lichamelijke, psychische en sociaal-emotionele ontwikkeling bij deze vrouwen en het behartigen van de belangen van deze groep in de samenleving vormen onderdeel van onze doelstelling.